Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri2021-10-19T11:23:35+03:00

Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahminiyle Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Şokların İncelenmesi İbrahim Barış ÜNAL

Türk İlaç Sanayiinde Biyoteknolojik İlaç Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi Özge CEBECİ KARAKAYA

İSEDAK Kapsamında e-Ticaret İşbirliğinin Geliştirilmesi Mustafa Adil SAYAR

Sukukun Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi Eren SÜMER

Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Kapsamında Güney Kore’nin İmalat Sanayii Stratejilerinin Değerlendirilmesi Sultan ÖZCAN

Katılım Bankacılığında Likidite Riski ve Yönetimi Cezmi ONAT

Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri Mahremiyeti Ayşe Nur AKINCI

Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Alternatif Yöntemlerle Çözümünde Tahkim Elif DEMİREL ÖZDEMİR

Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin Artırılması: Analiz ve Öneriler Mehmet Cem FENDOĞLU

Kamu-Özel İşbirliği Modelinin Kentsel İçme Suyu ve Atıksu Projelerine Uygulanması Ayşe SOFUOĞLU

Türkiye’de İşgücüne Katılımın Belirleyicileri ve İşgücüne Katılım Oranı Öngörüleri Deniz ALCAN

Temel Eğitime Tahsis Edilen Ödeneklerin Yönetiminde Yetki Devri Yaklaşımı Feray ELDENİZ

Türkiye İlaç Sektöründe Verimlilik ve Rekabetçilik Müge ÜNAL

Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarını Etkileyen Faktörler Betül PEKTAŞ ERDEM

Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi Seda CEBECİ

Yükseköğretimde Barınma Politikalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Öneriler Yusuf EŞİDİR

Tarımda Lisanslı Depoculuk Sistemi Hububat Piyasası Örneği Mustafa KAYA

Türk İmalat Sanayiinde Yatırım Ortamı Sorunlarının Sektör, Firma Büyüklüğü ve Bölge Bazında Değerlendirilmesi Uğur GELİR

Türkiye’de Kamu Emeklilik Sistemlerinin Aktüeryal Modellemesi Osman Nuri ERDEM

Mali Konsolidasyon Uygulamaları ve Türkiye İncelemesi Selihan YILAR

Sermaye Akımları Yönetimi: Sermaye Kontrolleri ve Türkiye Ekonomisinde Uygulanabilirliği Veysi KASSAP

Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri ve Türkiye İçin Öneriler Aslı DADAKOĞLU

Küresel Kamu Mallarının Uluslararası İşbirliklerinde Kullanımı ve Türkiye İçin Öneriler Mehmet Celalettin AKTAŞ

Yüksek Hızlı Tren Yatırımlarının Gelir Ortaklığı Senedi ile Finansmanı Halil GÜLNAR

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Girişim Sermayesi Uygulamaları Sedat YAŞA

Türkiye’nin İhracat Potansiyelinin Artırılması Kapsamında Çin’in İhracat Politikalarının Değerlendirilmesi Cesim ÇELİK

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak Belirlenmesi Selma DURGAN

Sulamada İşletme Yönetimi Etkinliğinin İyileştirilmesi Feyza ELDENİZ

Türkiye’de Kredilerin Özel Tüketim Harcamalarına Etkisi Önder DEMİREZEN

Kamu İdari Hizmet Binası Projelerine Yönelik Yaklaşım ve Süreç Önerisi Mahmut Selim PORGALI

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri Uluslararası Karşılaştırma ve Türkiye Değerlendirmesi Mehmet Yaşar ŞAF

KAMU POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINDA KATILIMCILIK VE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Hakan YERLİKAYA

Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünleri ile Biyogüvenlik Funda YILMAZ

Demir-Çelik Sektöründe Atık Yönetimi Yasin ÖCAL

Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Politikaları Ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Karşılaştırılması Faruk CİRİT

Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması ve Ekonomiye Katkısının Artırılması Kapsamında Linyit Rezervlerinin Değerlendirilmesi Tülay YILDIRIM KÜÇÜKÖNDER

Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler Muhammed Raşit ÖZDAŞ

Yeşil İşler ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Alanındaki Potansiyeli Selen ARLI YILMAZ

Türkiye İmalat Sanayiinde Yeşil İmalatın Uygulanabilirliği: Makina İmalat Sanayii Örneği Naime Zerrin ÜSTÜNIŞIK

Türkiye’de Finansal Açıklık ve Toplam Faktör Verimliliği  Tuncay SERDAROĞLU

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Enerji Verimliliğine Katsısı Burak KARAGÖL

Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri Özhan YILMAZ

Yükseköğretim Finansmanı: Türkiye İçin Model Önerisi İbrahim Emre İLYAS

Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik ve İstihdam Süresi Açısından Değerlendirilmesi Müşerref KÜÇÜKBAYRAK

Tarım Arazilerinin Korunması ve Etkin Kullanılmasına Yönelik Politikalar Pınar TOPÇU

İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü Sinem ÇAPAR DİRİÖZ

Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi Aycan YÜKSEL

Ekonomik ve Parasal Birliğin Teknik Yapısı ve Türkiye’nin Sisteme Dahil Olması Mehmet Tarık ERASLAN

Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler Emre ESER

Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi Rıza Fikret YIKMAZ

Afet Yönetiminde Risk Azaltma ve Türkiye’de Yaşanan Sorunlar Eşşe Ayşe ERKAN

Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi Hande HACIMAHMUTOĞLU

Evrensel Hizmet; Türkiye Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Regülasyonu için Öneriler Işıl IRMAK

Türkiye’de Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri Serdar POLAT

Alternatif Hasıla Açığı Tahmin Yöntemleri ve Phıllıps Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma Pınar YAŞAR

İklim Değişikliği İle Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine Etkileri Asaf ERDOĞAN

Katılım Öncesi AB Fonları ve Kırsal Kalkınma Burcu Miraç DIRAOR

Türkiye’de Kobiler ve KOSGEB Mehmet CANSIZ

Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki Etkileri Sırma ŞEKER DEMİR

Türkiye’de Vergi Politikasının İşgücü Piyasası ve İstihdam Üzerindeki Etkileri Mihriban TAĞ

Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu İçin Bir Öneri Volkan Recai ÇETİN

Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri: Dünya Uygulamaları Ve Türkiye İçin Politika Önerisi Emin Sadık AYDIN

AB’ye Uyum Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Dönüşüm İhtiyacı Yurdakul SAÇLI

Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına Uyumu Çağatay Emrah ÖNGÜT

Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon, Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin Öneriler Ahmet DİNÇER

İl Özel İdaresi Harcamalarının Mevcut ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel Analizi Osman ALTINTAŞ

Türkiye’de İdari Yargı Reformu Sevgi YALÇIN

Kayıt Dışı İstihdam ve Mücadele Yöntemleri Ahmet Oğuz SARICA

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü Mehmet Akif KÖSEOĞLU

Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye Uygulaması Halime Sebahat YILMAZ KARAOSMANOĞLU

Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Arzu ÖNSAL ÖZBAY

Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Öngörü Modellemesi: Bazı Makro Ekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği Hasan YURTOĞLU

Sürdürülebilir Maliye Politikasının Ekonomik Aktivite Üzerine Etkileri: AB Uyum Sürecindeki Türkiye Örneği ve AB Ülkeleri Deneyimleri Mine BAKDUR ERGÜN

Bankacılık Sektörünü Denetleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Önerileri Alper BAKDUR

Petrol Sanayiinde Dikey Bütünleşme ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Pınar ÖZEL

Havaalanı Yatırımlarında Özelleştirme Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler Cem Galip ÖZENEN

Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi İle İlgili Türk Mevzuatının AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılması İçin Gerekli Düzenlemeler Sedef YAVUZ NOYAN

Elektronik Devlet Ve Türkiye İçin Öneriler Abdullah Latif GÜL

Türkiye’de Kamu Fonu Uygulaması Mehmet Kağan SAYGILI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayinin Rekabet Gücü ve Geleceği İbrahim DEMİR

Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe Etkileri Nebi ÇELİK

24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programları Çerçevesinde Yapılan Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerin Mukayeseli Analizi Salih KÖSE

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker Ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine Etkileri Taylan KIYMAZ

Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinin Geleceği Atila BEDİR

Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde İmtiyaz Yönetimi ve Türkiye Uygulaması Gülhanım EROL

Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’deki Boyutları Yılmaz ILGIN

Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Üzerinde Bir Deneme Ahmet Sabri EROĞLU

Devlet İç Borç Yönetimi OECD Ülkeleri ve Türkiye Uygulaması Ayşe Sema GÜRLER

Ortadoks Ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye Deneyimi Ayşe Sema BAHÇECI

Türkiye’de Kamu Açıkları Ve Senyoraj Fatma Ayhan UYSAL

Cam Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Hasan KİRMAN

İşsizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Etkileri Yılmaz TUNA

Türkiye’de Planlama Teşkilatının (Türk Plancılığının) Hukuki ve İdari Yapısı İle İlgili Meseleleri ve Çözüm Önerileri Mehmet Emin BAYRAM

Türkiye’de İmalat Sanayii Ürünleri İhracatı (1980-1991):Hata Düzeltme Modellerinin Bir Uygulaması Vildan BARAN

Çok Taraflı Ticaret Sistemi, Yeni Korumacılık ve Türkiye Mehmet Metin EKER

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Faaliyet Esaslı Maliyet Muhasabesi Uygulama Denemesi Ramazan GÜVEN

Yeni İletişim Teknolojilerinin Türkiye’ye Girişi Konusunda Uygulanan Politikalar ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkileri Zeynep DERVİŞ

Üçer Aylık Milli Gelir Hesapları Ahmet ÇELENKOĞLU

Türkiye’de İlaç Sanayiinin Bugünü Ve AT İle İlişkiler Çerçevesinde Gelişimi Hasibe IŞIKLI

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Analiz Teknikleriyle Değerlendirilmesi Mustafa Derya FIRATOĞLU

Avrupa Para Sistemi ve Türkiye’de Sisteme Katılmaya Yönelik İzlenmesi Gerekli Politikalar Hacı Bayram BULGURLU

İslami Finansal Kurumlaşma Teorik ve Pratik Gelişmeler Halil ŞENER

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Türk Ekonomisine Katkıları Hayri MARAŞLIOĞLU

Türkiye’de Orman Sanayi Ürünlerinin İhracat İmkanları Mehmet TEKİN

Enflasyon Ortamında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Mustafa ÖZÇÖREKÇİ

Avrupa Topluluklarında Bütçe ve Finans Akışları Katılma Halinde Konunun Türkiye Açısından Değerlendirilmesi  Ragıp ŞAHİN

Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman Modeli Belma ÜSTÜNIŞIK

Standart ve Birim Fiyat Tespitlerinde Kalite ve Verimlilik Kavramları Ahmet CAFOĞLU

Türkiye’de Uygulanan Destekleme Politikalarının Amaç ve Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi Mehmet Şükrü KÖSE