Rehber ve Diğer Dokümanlar

Rehber ve Diğer Dokümanlar2021-01-21T19:14:57+03:00

PROGRAM BÜTÇEYE GEÇİŞ SÜRECİ

Bilindiği üzere 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programında kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak performans esaslı program bütçelemenin hayata geçirileceği; 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ise program bütçeleme sistemine geçiş için gerekli çalışmaların tamamlanacağı ifade edilmiş ve Başkanlığımız sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

Program bütçeye geçiş süreci ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ile

– 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi hazırlık ve uygulama süreçleri ile 2020 yılı performans programları hazırlık sürecinde, söz konusu Olur ile onaylanan ve ekte yer alan program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu idareleri gösteren listelerin (Ek-1, Ek-2) kullanılması,

– 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin önceki yıllarda olduğu gibi analitik bütçe sınıflandırmasına, performans programlarının ise program sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanması,

– İdarelerin 2019 yılı bütçelerinde ve 2020 yılı bütçe teklifinde yer alan ve analitik bütçe sınıflandırmasına göre belirlenen tertiplerin program, alt program ve faaliyetlere dağıtılması,

– 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin program bazlı olarak hazırlanması,

– 01/01/2021 tarihinden itibaren merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcamaların, hazırlanan program sınıflandırmasına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bilişim sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyonların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması,

– Program bütçe çalışmalarının yürütülmesi, koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlığımızın yetkilendirilmesi,

hususları uygun bulunmuştur.

Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı olarak 2020 yılı idare performans programları program bütçeye uygun olarak hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Süreç içerisinde yeni idarelerin kurulması gibi idari yapılanmadaki değişiklikler ile idarelerden gelen taleplere istinaden program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu idarelerde değişikliklere gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı makamından 16/01/ 2020 tarihli ve 2 sayılı Olur alınmıştır.

Program bütçeye geçiş çalışmaları kapsamında çalışmalar https://programbutce.sbb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek e-bütçe üzerinden yürütülecektir. Uygulamaya geçerli e-bütçe kullanıcı adı ve parola bilgileri ile giriş yapılabilmektedir.

Program bütçe çalışmaları kapsamında dikkate alınacak rehber ve diğer dokümanlar aşağıda yer almaktadır.