Yayınlarımız / Diğer Yayınlar

Yayınlarımız / Diğer Yayınlar2022-11-29T11:49:31+03:00
Yayın AdıYayın Tarihi
Devlet Yardımları Etki Değerlendirme Rehberi2024
Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu2024
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller2023
2023 Yıllık Ekonomik Rapor2023
2023 Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporuiletişim İLETİŞİM2023
2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu
2023
Düzenleyici Etki Analizi RehberiDüzenleyici DÜZENLEYİCİ2023
2022 Yıllık Ekonomik RaporYıllık YILLIK2022
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bağlı Cetveller2022
2022 Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Rehberiiletişim İLETİŞİM2022
2022 Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporuiletişim İLETİŞİM2022
2021 Yıllık Ekonomik Rapor2021
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller2021
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu2021
2021 Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporuiletişim İLETİŞİM2021
Perakende E-Ticaretin Yükselişi2021
2020 Yılı Yıllık Ekonomik Rapor2020
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller2020
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu2020
Evolution of the Product Space and A New Proposal for Turkeys Export Incentive SystemINCENTIVE incentive2020
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu 20192019
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye 2’nci Ulusal Gözden Geçirme Raporu 20192019
Sustainable Development Goals Turkeys 2nd VNR 20192019
2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cetveller2019
Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar2019
Avrupa Birliğinde Kalkınma Ajansları 2018
Mekansal Planlama Sistemine İlişkin Değerlendirme Raporuilişkin İLİŞKİN2018
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Sektör Araştırması2018
Sosyal Güvenlik Sistemindeki Dönüşümün İşgücü Arzı Üzerinde Uzun Dönemli Etkileriişgücü İŞGÜCÜ2018
2023’e Doğru Türkiye Teknoparkları2017
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi2017
Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Altyapıları2017
Türkiye’de Akademik Girişimcilik2016
KOBİ’lerde Sektör ve Ölçek Bazında İşgücü Verimliliği Türkiye-Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmasıişgücü İŞGÜCÜ2016
Gümrük İşlemlerinde Bilgiye Erişimişlemlerinde İŞLEMLERİNDE2016
The Relationship Between Public Infrastructure and Economic Growth in Turkeyinfrastructure INFRASTRUCTURE2016
Araştırma Altyapıları Mevzuatı2016
2013 Yılında Tüketici Kredilerine Yönelik Alınan Makro İhtiyati Tedbirlerin Etkisinin Fark İçinde Fark Yöntemiyle Ölçülmesiihtiyati İHTİYATİ
icinde İÇİNDE
2016
Tarım ve Gıda Alanında Temel Göstergeler2015
Erişilebilir Şehirler ve Bölgeler: Erişilebilirliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve İller Bazında Erişilebilirlik Endeksinin Geliştirilmesiiller İLLER2015
Avrupa Birliği’ndeki Ekonomik Yavaşlamanın Türkiye’nin Sektörel İhracatı Üzerindeki Etkisiihracatı İHRACATI2015
2014 Yayın Kataloğu2015
Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları2015
2015 Yılı Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımıillere İLLERE2015
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-20142015
Türkiye İşgücü Piyasasında Hareketlilik Mikro Veriye Dayalı Analizişgücü İŞGÜCÜ2015
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı2015
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-20232015
Uluslararası Ekonomik Göstergeler 20142015
Hızlı Tüketim Malları Ticaretinde Satınalma Birlikleri2015
INNOVATIVE ENTREPRENEURS OF TURKEY: THE CASE OF TURKISH TECHNOPARKSinnovative INNOVATIVE2014
Tarım ve Gıda Alanında Mevcut Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri2014
Uluslararası Ekonomik Gelişmeler – 20132013 
Türkiye’de İyi İşleriyi İYİ
işler İŞLER
2013
Good Jobs in Turkey2013 
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011)illerin İLLERİN2013 
Türkiye’nin Yenilikçi Girişimcileri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Örneği2013 
Uluslararası Rekabet Edebilirlik Çerçevesinde Türk İnşaat Sektörünün Yapısal Analiziinşaat İNŞAAT2013
Brinding the Gaps2013 
Uluslararası Ekonomik Göstergeler 20122013 
Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi (Çalışma Raporu-3)için İÇİN2012
Türkiye İçin Ekonomik İndirgeme Oranı Tahminiindirgeme İNDİRGEME
için İÇİN
2012
Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımıillere İLLERE2012
Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi ve Endeks Sıralamasının Analiziinsani İNSANİ2011  
Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı 2011illere İLLERE2011 
Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011istatistikleri İSTATİSTİKLERİ2011 
Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı2011 
Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri2010 
Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010istatistikleri İSTATİSTİKLERİ2010 
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Raporu-Türkiye 20102010 
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları Uygulamaları2010 
Structure and Properties of the Turkish Hermin Model – HTR-52009 
Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Kalkınmasında DPT2009 
Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü İle Endüstri-İçi Ticaret Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayi Örneğiilişki İLİŞKİ
imalat İMALAT
içi İÇİ
2009 
Yükseköğretim Sistemi İçin Bir Finansman Modeli Önerisiiçin İÇİN2009 
Türkiye’de Tarım İstatistikleri Gelişimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileriistatistikleri İSTATİSTİKLERİ2009 
Yeni Bölgesel Gelişme Politika ve Uygulamaları2008 
Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler2008 
Temel Tarımsal Göstergeler (Main Agriculturel Indicators)indicators INDICATORS2008 
Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri (1965 – 2000)iç İÇ2008 
Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler2008 
DPTMAKRO–ARZ MAKRO EKONOMETRİK MODELİ (Türkçe)2008 
DPTMAKRO – ARZ MACRO ECONOMETRIC MODEL (English)2008 
Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması2008 
The New Regional Development Policies And Implementationsimplementations IMPLEMENTATIONS2008
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)2007 
Ethanol Subsidies on the Verge of Peak Oil: Green Effort or Pork Barrel?2007
Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve Harcamalarının Finansmanı2006 
Avrupa Birliğinin Ekonomik ve Sosyal Komitesi2006 
Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönüiktisadi İKTİSADİ2006 
Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci: AB’nin Beşinci Genişlemesine İlişkin Katılım Antlaşmalarında Yer Alan Geçiş Düzenlemeleriilişkin İLİŞKİN2006 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye Açısından Değerlendirmeinsani İNSANİ2006
Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgelericin İÇİN
ilgili İLGİLİ
2005 
E-Devlet Proje ve Uygulamaları2005 
E- Dönüşüm Türkiye Projesi 2003-2004 KDEP Uygulama Sonuçları ve 2005 Eylem Planı2005 
E- Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi; Sürüm 1.02005 
Kalkınma Planlamasında Bilgi Yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı İçin Kurumsal Bilgi Politikası Modeliiçin İÇİN2005 
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzuiletişim İLETİŞİM2005 
Dünya’da ve Türkiye’de Deri ve Deri Ürünleri Sanayiinin Gelişme Eğilimleri ve Geleceği2005 
Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Kapsamında Bölgesel Kalkınma Programlarıişbirliği İŞBİRLİĞİ2005 
Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi, Büyüme ve Verimlilik: 1972-20032005 
Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 20052005 
İlaçlarda Test ve Deney Verilerinin Korunması: Avrupa Birliği’nde Yeni Sistemilaçlarda İLAÇLARDA2005 
AB Sözlüğü2004 
E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Değerlendirme Raporu Rapor No:3  2004 
E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Değerlendirme Raporu Rapor No:22004 
2004 Türkiye İktisat Kongresi2004 
E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Değerlendirme Raporu Rapor No:12004 
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2004)ilçelerin İLÇELERİN2004 
Sector Profiles Of Turkish Industry: A General Outlook2004 
Türkiye’nin Üyeliğinin AB’ye Muhtemel Etkileri2004 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2004 Yılı İlerleme Raporu ve Tavsiye Metniilişkin İLİŞKİN
ilerleme İLERLEME
2004 
Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine Doğru) = Industrial Policy For Turkey (Towards EU Membership)industrial INDUSTRIAL2003
Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu2003
Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Risklerişgücü İŞGÜCÜ
ilgi İLGİ
2003
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003)illerin İLLERİN2003
Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi: Özelleştirme, Rekabet ve Regülasyon2003
İstatistiki Bölge Birimlerine Göre Çeşitli Göstergeleristatistiki İSTATİSTİKİ2003
Dünyada ve Türkiye’de Tekstil Hazır Giyim Sektörleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü2003
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2003 Yılı İlerleme Raporuilişkin İLİŞKİN
ilerleme İLERLEME
2003
Kentsel Ekonomik Arastirmalar Sempozyumu2003
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi Uygulamasıillerin İLLERİN2002
Devlet Yardımları Uygulamasının Maliyeti ve Ekonomik Göstergelerle Mukayesesi2002
Ek ve değişiklikleri ile; Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve Kamu Hizmeti İmtiyazı Mevzuatıişlet İŞLET2002
Kamu İhalelerinde Rekabetin Sağlanması Ve Korunmasıihalelerinde İHALELERİNDE2002
Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi2002
The Role Of Auction Design İn Awarding Spectrum Concessions: Turkish GSM Exparience2002
İllere Ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergelerillere İLLERE2002
Kayseri İl Gelişme Raporu2002
Bolu İli Raporuili İLİ2002
Denizli Ve Gaziantep İlleri İmalat Sanayiinin Yapısıilleri İLLERİ
imalat İMALAT
2002
Planlama Dergisi: DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı (Özel Sayı)2002
Şeker Politikalarında Yeni Yönelimler ve Türkiye’nin Konumu2002
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2002 Yılı İlerleme Raporuilişkin İLİŞKİN
ilerleme İLERLEME
2002
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu ilişkin İLİŞKİN
ilerleme İLERLEME
2001
Kamu Finansmanı Raporu: 2002 Yılı Programı Temel Makroekonomik Hedef ve Politikaları İle Kamu Kesimi Genel Dengesinde Gelişmeler2001
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Sabit Yatırım-İstihdam İlişkisi (1999-2000 Yılları)istihdam İSTİHDAM
ilişkin İLİŞKİN
2001
Türkiye İle AB Arasında Hizmetlerin Serbestleştirilmesi ve Kamu İhaleleri Pazarlarının Karşılıklı Açılması Müzakereleri Çerçevesinde Durum Değerlendirmesi ve Mevzuat Karşılaştırmasıihaleleri İHALELERİ2001
Düzce İli Raporuili İLİ2001
Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri2001
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları=Turkey-European Union Assosiation Council Decisions 1964-20002001
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları=Turkey-European Union Assosiation Council Decisions2001
Türkiye’de Benzin Fiyatlarındaki Gelişmeler ve Benzin Talebinin Fiyat Esnekliği Üzerine Bir İnceleme (1990-1999)inceleme İNCELEME2001
Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu 2001
Long Term Strategy and Eight Five Year Development Plan (2001-2005)2000
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)2000
Osmaniye İli Raporuili İLİ2000
Report Drawn up by Special Ad Hoc Committee On Restructuring of Public Fiscal Management and Fiscal Transparency2000
Genel Tarım Politikaları Çerçevesinde Doğrudan Gelir Ödemeleri Sistemi  1999
Uluslararası Ticarette Tahkim Prosedürü 1999
Tarımsal Destekleme Politikaları ve Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Değerlendirilmesi  1999
Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkanlar ve Politikalar icin İÇİN
imkanlar İMKANLAR
1999
Türkiye – AT Gümrük Birliği Bağlamında İşlenmiş Tarım Ürünleri Ticareti  işlenmiş İŞLENMİŞ1997
Türkiye İktisat Kongresi-1948  iktisat İKTİSAT1997
Bölgeselleşme Hareketleri Bağlamında 21. Yüzyılda Türkiye1997
Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu1997
Hatay İli Raporu ili İLİ1997
DPT Makro Ekonometrik Modeli (DPTMAKRO)1995
Capacites De La Turque En Matiere De Cooperation Technique Et De Transfert De Technology1995
Masaüstü Görünümüne Geç