İSEDAK’ın 34. Toplantısı 26-29 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek

2018-11-29T15:03:57+03:00
COMCEC 34 Toplantısı Görseli

İSEDAK (İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ)

OTUZ DÖRDÜNCÜ BAKANLAR TOPLANTISI

 İSEDAK 34. Bakanlar Toplantısının açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılacaktır. Toplantının Bakanlar Çalışma ve Kapanış Oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını yürüttükleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 34. Toplantısı 26-29 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 28 Kasım 2018 tarihinde açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler Bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edileceklerdir. Toplantının Bakanlar Oturumu 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Bakanlar Oturumu öncesinde, Yüksek Düzeyli Uzmanlar 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapacaklardır.

İSEDAK Toplantısı bu yıl “Ticaretin Kolaylaştırılması” konusuna odaklanıyor. İSEDAK Bakanlar toplantısında “Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” konusu görüşülecek ve bir dizi önemli kararlar alınacaktır.

Ayrıca Toplantıda, İSEDAK’ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari alandaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve 9-10 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 34. İzleme Komitesi Toplantısında kabul edilen Taslak Gündemde yer alan konular tartışılacaktır.

34. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacaklardır.

34. İSEDAK Toplantısının marjında ticaretin kolaylaştırılması ve gümrüklerde risk yönetiminin geliştirilmesi alanlarında bir dizi özel etkinlik düzenlenecektir.

1. İSEDAK İslam Dünyasının Kalkınma Meselelerine Çözüm Arıyor

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletler’den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak, İslam Ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan Bakanlar düzeyinde ana karar alma organıdır.

İSEDAK, 1984 yılından bu yana aralıksız olarak Bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirmiştir.

2013 yılında hayata geçen İSEDAK Stratejisi ile birlikte İSEDAK, kalkınma alanında bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübelerin paylaşılması ve üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılmasını amaçlayan politika diyalog platformu olma niteliğini pekiştirmektedir.

 2. İSEDAK’IN BU YILKİ TEMASI:

“TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI: GÜMRÜKLERDE RİSK YÖNETİMİ”

Ticaretin kolaylaştırılması son yıllarda küresel ticaret gündeminde çok önemli bir yer tutuyor. İslam Ülkeleri arasında bu konudaki işbirliği ve koordinasyon ile farkındalığı artırmak amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu “Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda, Bakanlar gümrüklerde risk yönetimi konusunda ülke deneyimlerini paylaşacaklar ve İslam Ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak ele alacaklardır.

BU YILKİ ÖZEL OTURUMLAR

29 Kasım 2018 tarihinde, ticaretin kolaylaştırılması bağlamında gümrüklerde risk yönetimi konusunun birçok yönünü ele alacak bir dizi özel etkinlik gerçekleştirilecektir. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklardır.

  1. “Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması” Temalı Özel Oturum

Bahse konu özel oturumda, ticaretin kolaylaştırılmasının bölgesel entegrasyon ile ilişkisi üzerinde durulacak, uluslararası ve bölgesel kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması alanındaki çabaları ele alınacaktır. Oturumda ayrıca, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

  1. “Gümrüklerin Modernizasyonundaki Zorluklar ve Muhtemel Çözümler” Temalı Özel Oturum

Bu oturumda, gümrük idarelerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılması konusunda ülkelerin çabaları, tecrübeleri ve bu konudaki sorunlara yönelik pratik çözüm yolları tartışılacaktır. Bu oturumdaki tartışmalar, gümrük idarelerinin verimliliğini artırmak için oluşturulacak stratejilere yol gösterici olacaktır.

  1. “Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektörün Katılımı” Temalı Özel Oturum

Bu oturumun temel amacı, özel sektörün uluslararası ticarette karşılaştığı sorunları masaya yatırmak ve ticaretin kolaylaştırılması kapsamında özel sektörün kamu kesiminden beklentilerini ortaya koymaktır.

  1. “Dijital Çağda Ticaretin Kolaylaştırılması: Sınır Ötesi E-Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Zorluklar ve Fırsatlar” Temalı Özel Oturum

Söz konusu oturumda, e-ticaretin ülkelerin ticareti kolaylaştırma çabalarına katkısı ve bu alanda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

Söz konusu özel oturumlara; ülkelerin Bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve medya mensupları dinleyici olarak katılacaklardır. Anılan panellere ilişkin olarak daha fazla bilgiye İSEDAK internet sayfasından (www.comcec.org) erişilebilmektedir.

3. İSEDAK Kapsamında Önemli Program ve Projeler

– İİT Tahkim Merkezi Kuruluyor

Sayın Cumhurbaşkanımızın 13. İslam Zirvesinde yaptıkları konuşmada ifade ettikleri İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi hayata geçiriliyor. TOBB öncülüğünde İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile işbirliği halinde, İİT Üyesi Ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak İİT Tahkim Merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.

İstanbul’da kurulması planlanan Merkez ülkemiz açısından önemli bir kazanım olacaktır.

– İSEDAK Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsası Kuruluyor

30. İSEDAK Toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından gündeme getirilen İSEDAK Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsasının kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İslam Ülkelerine alternatif yatırım imkânı sunacak bu iki proje, İslam Ülkeleri arasında mali işbirliğinin derinleşmesine büyük katkı sağlayacaktır.

– İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Hayata Geçiyor

İSEDAK’ın İslam Ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. 3 taraf ülkenin güncel taviz listelerini iletmeleriyle sistem işlerlik kazanmış olacak.    

4. İSEDAK Bilgi ve Ampirik Veriye Dayalı Politika Tavsiyeleri Geliştiriyor

İSEDAK Stratejisinin uygulanması kapsamında 6 işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım, Yoksullukla Mücadele ve Mali İşbirliği) oluşturulan Çalışma Grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanmaktadır. Çalışma Grupları, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirmek suretiyle bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor.

Çalışma Grubu toplantılarında ele alınmak üzere ilgili temada uluslararası eğilimleri, İslam dünyasının durumunu ve en az üç ülkeyi derinlemesine inceleyen saha ziyaretlerini içeren bilimsel araştırma raporları hazırlanmaktadır.  Söz konusu raporlar ilgili alandaki bilgi boşluğunun doldurulmasına ve literatüre önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, her bir işbirliği alanında Sektörel Genel Görünüm Raporları hazırlanmaktadır. Bu yayınlara İSEDAK web sitesinden (http://ebook.comcec.org) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Ayrıca, anılan Çalışma Grupları, İSEDAK Bakanlar Toplantılarında görüşülmek üzere işbirliğini artırmaya ve işbirliği alanlarında politikaların uyumlaştırılmasına yönelik bilgiye-dayalı politika tavsiyeleri geliştirmektedir. Söz konusu tavsiyeler araştırma raporlarının sahadaki reel bulgularına dayanmaktadır.

5. İSEDAK Bakanlar Toplantısında Kabul Edilen Politika Tavsiyeleri Hayata Geçiyor

İSEDAK Stratejisinin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman Mekanizmasıyla, İSEDAK çatısı altında işbirliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçirilmektedir. Söz konusu mekanizma ile üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşlarının, İSEDAK Bakanlar Politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse edilmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 61 proje başarıyla uygulanmıştır. 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle altıncı proje teklif çağrısına çıkılmış, 61 proje teklifinden 43 tanesi kısa listeye alınmıştır.

34. İSEDAK Toplantısında İSEDAK Stratejisinin uygulanmasına ilişkin raporlama, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yapılacaktır.

NOT:

  • Basın mensupları en az bir gün önceden talep etmeleri halinde panelistler, diğer ülke bakanları ve heyet başkanlarıyla mülakatlar yapabileceklerdir. Görüşmelerde mütercim desteği sağlanacaktır. Görüşme talepleri İstanbul Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulacak Basın Merkezine iletilebilecektir.
  • Basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Basın kartları İstanbul Kongre Merkezinde kurulacak olan basın merkezinden temin edilebilecektir.