2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneklerin Kullanımı

2022-01-15T15:40:30+03:0015 Ocak 2022|

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 23 üncü maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere yedek ödenek konulabileceği, bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, mali yıl içinde yapılan bu aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımının, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla tahsis edilen yedek ödenekler muhtelif idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanılmıştır. Söz konusu ödeneklerden yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı ekte yer alan Tablo (I)’de gösterilmiştir.

Diğer taraftan, 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde, yıl içinde idare bütçelerinden Yedek Ödenek tertibine aktarılan ödeneklerden yapılan aktarmalar ile söz konusu Kanuna ekli (E) işaretli Cetvelin 52 sıra numaralı hükmüne göre İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneğine eklenen ödeneklerden yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı Tablo (II)’de gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.


EK:
1 – Tablo (I)
2 – Tablo (II)