Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi2023-07-07T14:31:26+03:00

Ana Sayfa « Yatırım Programı Hazırlama Rehberi « Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi

 

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alam kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine ilişkin bölümler aşağıda yer almaktadır.

3.3) Sektörel Esaslar

 1. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımının, birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projeler için vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve projelerin gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.
 2. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, https://www.sbb.gov.tr/kamu-bit-projelerirehberi/ internet adresinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.
 3. Belirli bir sektöre yönelik olan bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri ile idame niteliğindeki bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri, ilgili olduğu sektöre teklif edilecektir. Ancak çok sayıda sektörü ilgilendiren, ulusal ölçekte merkezi niteliğe sahip bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin altyapı projeleri ile kurumsal ölçekte bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının bütüncül dönüşümüne yönelik projeler Diğer Kamu Hizmetleri sektörünün Bilişim Altyapıları alt sektörüne teklif edilecektir.
 4. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde Rehber’de belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

4.4) Proje Bazında Öncelikler

 1. Sektör/Alt Sektör Öncelikleri: Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.
 • Diğer Kamu Hizmetleri/Bilişim Altyapıları sektörü: Birden fazla sektörü ilgilendiren, ulusal ölçekte planlanan ve merkezi niteliğe sahip, kamu kurumlarının münferit bilişim altyapılarını merkezi olarak ikame etmeyi amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine öncelik verilecektir.

5.1) Müstakil Projeler

 1. Müstakil projenin ödenek miktarının yüzde 50’den fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurlardan oluşması durumunda KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.

5.2) Toplu Projeler

 1. Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan projeyi ifade etmektedir.
 2. “Muhtelif İşler” projeleri makine-teçhizat, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, yayın alım ile basımı gibi karakteristik grupları itibarıyla alt proje şeklinde KaYa Bilgi Sistemine girilecektir.
 3. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin idamesine yönelik işlerinden yıllık olanları, her alt sektörde ayrı ayrı olmak üzere “Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme” proje adı altında toplanacaktır.
 4. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgi ve iletişim teknolojileri, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır. Bu kapsamdaki projelerde bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin unsurların bulunması halinde, bu unsurlar alt proje halinde düzenlenerek tadat edilecek ve KaYa Bilgi Sisteminde proje bilgilerinin yer aldığı bölümde, alt projenin bilgi ve iletişim teknolojileri projesi olduğu işaretlenecektir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Projeleri tekliflerinin hazırlanmasında, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin 37 inci maddesi gereğince esas alınacak formlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kılavuz Dokümanlar

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım İlkeleri  İndir
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Teklif Formu Hazırlama Kılavuzu  İndir


Teklif Formları 

Form Adı Açıklama
Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu Maliyeti 30 milyon TL altında olan idame-yenileme ihtiyaçları dışındaki proje teklifleri için kullanılacaktır.  İndir
Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu Maliyeti 30 milyon TL ve üzerinde olan idame-yenileme ihtiyaçları dışındaki proje teklifleri için kullanılacaktır.  İndir
İdame Nitelikli Proje Teklif Formu Proje tutarına bakılmaksızın tüm idame-yenileme projeleri için kullanılacaktır.  İndir
Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Devam eden projelerde değişiklik talebinin, toplam tutarın yüzde 30’unu aşmaması durumunda kullanılacaktır.

Değişiklik talebi toplam tutarın yüzde 30’u aşması durumunda;

 • Tutarı 30 milyon TL üzerindeki projeler için Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu,
 • Tutarı 30 milyon TL altındaki projeler için Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu

revize edilecektir.

 İndir


Ek Dokümanlar 

Form Adı Açıklama
Kurum Kuruluş BİT Kapasite Formu Kurum ve kuruluşların BİT kapasitelerinin tespit edilebilmesi amacıyla yılda bir kez doldurulup iletilecektir.  İndir
Yazılım Sistemleri Envanter Tablosu Kurum ve kuruluşların, kurum dışına hizmet veren yazılım sistemleri hakkında yılda bir kez doldurulup Kurum Kuruluş BİT Kapasite Formu ile birlikte iletilecek formdur.  İndir
Proje Tamamlama Değerlendirme Formu Projenin tamamlanmasından sonra bir kereye mahsus doldurup iletilecek formdur.  İndir
Proje Maliyet Harcama Tablosu Devam eden projeler için, SBB tarafından talep edilmesi halinde iletilecektir.  İndir
Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Teklif edilecek BİT projelerinin listesinin yer aldığı listedir.  İndir
Mobile Görünüme Geç