Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri

Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri2020-11-18T10:10:35+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  « Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeler

  • Ülkemizde sabit genişbant internet hizmetlerini kullanan abone sayısı 2002 yılındaki 3 bin seviyesinden 2019 itibarıyla 14,2 milyon aboneye çıkmıştır. Aynı dönemde bu hizmetin yaygınlığı ise yüzde 0,05’ten yüzde 17,1’e yükselmiştir.
  • 2009 yılında hizmet vermeye başlayan 3G teknolojisi ile hayatımıza giren mobil genişbant internet hizmeti kullanımı 2016 yılında 4.5G hizmeti ile daha da artmıştır. 2009 yılında yüzde 3,4 olan mobil genişbant abone yaygınlığı 2019 yılında yüzde 75’e çıkmıştır.
  • Yüksek hızda internet hizmeti sunulmasına imkân veren fiber kablo uzunluğu 2007 yılında 106 bin km seviyesinde iken 2019 yılında 391 bin km’ye çıkmıştır.
  • Hanehalkı internet kullanımı özellikle 4.5G teknolojisinin kullanımı ile büyük artış göstermektedir. Bununla birlikte, hanehalkı bilgisayar kullanımı 2002 yılında yüzde 23,6 iken 2018 yılında yüzde 59,6’ya yükselmiştir.
  • e-Devlet hizmetlerinin kullanımı bireylerde 2007 yılında yüzde 26,7 iken 2020 yılında yüzde 51,5’ye yükselmiştir.
  • 2009-2019 döneminde e-Devlet Kapısından sunulan hizmet sayısı da büyük artış göstermiştir. 2009 yılında 139 hizmet e-Devlet Kapısından sunulurken 2020 yılı itibarıyla 5.180 hizmet sunulmakta olup bunun 2.756’i mobil hizmetlerdir.
  • 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli yatırım projesi için tahsis edilen ödenek 2020 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 1.154 milyon TL iken, 2020 yılında 281 proje için 3 milyar 713 milyon TL tahsis edilmiştir.
  • Ar-Ge harcamalarında 2002 yılından bu yana önemli bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında toplam Ar-Ge harcaması 1,84 milyar TL iken bu tutar 2019 yılında 45,95 milyar TL’ye yükselmiştir. Bununla orantılı olarak Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı 2002 yılında %0,51 iken 2019 yılında %1,06 olarak gerçekleşmiştir.
  • Ar-Ge faaliyetlerinde özel sektörün rolünün artırılmasına önem verilmektedir. Bu kapsamda toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki özel sektör payı 2002 yılında %28,7 iken bu oran 2019 yılında %64,2’ye yükselmiştir.
  • Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 2002 yılında 28.964 iken 2019 yılında 182.847’ye yükselmiştir. Araştırmacı sayısı ise 2002 yılında 23.995 iken 2019 yılında 135.515’e yükselmiştir.
Sabit Genişbant Abone Sayısı ve Yoğunluğu
OECD Ülkeleri Sabit Genişbant Yoğunluğu 2019
Mobil Genişbant Abone Sayısı ve Yoğunluğu
OECD Ülkeleri Mobil Genişbant Abone Yoğunluğu (2019)
Toplam Fiber Kablo Uzunulğu
Hanehalkı İnternet ve Bilgisayar Kullanımı
E-Devlet Kapısından Sunulan Hizmet Sayısı
Kamu BİT Yatıım Ödeneği (Milyon TL)
AR-GE Harcamalarının GSYH'ya Oranı
AR-GE Harcamalarının GSYH'ye Oranı
AR-GE Harcamalarını Gerçekleştiren Sektörlerin Payı
Özel Sektörün AR-GE Harcamalarındaki Payı
AR-GE İnsan Kaynağı (TZE Cinsinden)
10.000 Çalışan Kişi Başına Düşen AR-GE İnsan Kaynağı

Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar TL)

Toplam AR-GE Harcamaları (Milyar TL) Tablosu