Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri

Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeleri2019-10-01T15:44:50+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  « Bilim Teknoloji ve Yenilik Göstergeler

  • Ülkemizde sabit genişbant internet hizmetlerini kullanan abone sayısı 2002 yılındaki 3 bin seviyesinden 2018 yılı itibarıyla 13,4 milyon aboneye çıkmıştır. Aynı dönemde bu hizmetin yaygınlığı ise yüzde 0,05’ten yüzde 16,3’e yükselmiştir.
  • 2009 yılında hizmet vermeye başlayan 3G teknolojisi ile hayatımıza giren mobil genişbant internet hizmeti kullanımı 2016 yılında 4.5G hizmeti ile daha da artmıştır. 2009 yılında yüzde 3,4 olan mobil genişbant abone yaygınlığı 2018 yılında yüzde 74,5’e çıkmıştır.
  • Yüksek hızda internet hizmeti sunulmasına imkan veren fiber kablo uzunluğu 2007 yılında 106 bin km seviyesinde iken 2018 yılında 335 bin km’ye çıkmıştır.
  • Hanehalkı internet kullanımı özellikle 4.5G teknolojisinin kullanımı ile büyük artış göstermektedir. Bununa birlikte, hanehalkı bilgisayar kullanımı 2002 yılında yüzde 23,6 iken 2018 yılında bu oran yüzde 59,6’ya yükselmiştir.
  • e-Devlet hizmetlerinin kullanımı bireyler ve girişimlerde 2007 yılında sırasıyla yüzde 26,7 ve 66,2 iken, 2018 yılında yüzde 45,6 ve 90’a yükselmiştir. 2008-2018 döneminde e-Devlet Kapısından sunulan hizmet sayısı da büyük artış göstermiştir. 2008 yılında 22 hizmet e-Devlet Kapısından sunulurken 2018 yılı itibarıyla 4.126 hizmet sunulmakta olup bunun 1.884’ü mobil hizmetlerdir.
  • 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden 203 adet bilgi ve iletişim teknolojileri içerikli yatırım projesi için tahsis edilen ödenek 2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 913 milyon TL iken, 2018 yılında 255 proje için 5 milyar 67 milyon TL tahsis edilmiştir.
  • Ar-Ge harcamalarında 2002 yılından bu yana önemli bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında toplam Ar-Ge harcaması 1,84 milyar TL iken bu tutar 2017 yılında 29,86 milyar TL’ye yükselmiştir. Bununla orantılı olarak Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı 2002 yılında %0,51 iken 2017 yılında %0,96 olarak gerçekleşmiştir.
  • Ar-Ge faaliyetlerinde özel sektörün rolünün artırılmasına önem verilmektedir. Bu kapsamda toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki özel sektör payı 2002 yılında %28,7 iken bu oran 2017 yılında %56,9’a yükselmiştir.
  • 2017 yılı itibarıyla tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artarak 153.552’ye yükselmiştir. Araştırmacı sayısı ise 2002 yılında 23.995 iken 2017 yılında 111.893’e yükselmiştir.
  • Ülkemizde 1000 istihdam başına araştırmacı sayısı 2002 yılında 1,27 iken 2017 yılında yüzde 4’ün üzerine çıkmıştır.

Toplam Ar-Ge Harcamaları (milyar TL)