Program Bütçeye Geçiş Süreci ve 2020 Yılı İdare Performans Programları

PROGRAM BÜTÇEYE GEÇİŞ SÜRECİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programında kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak performans esaslı program bütçelemenin hayata geçirileceği; 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ise program bütçeleme sistemine geçiş için gerekli çalışmaların tamamlanacağı ifade edilmiş ve Başkanlığımız sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

Program bütçeye geçiş süreci ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ile

– 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi hazırlık ve uygulama süreçleri ile 2020 yılı performans programları hazırlık sürecinde, söz konusu Olur ile onaylanan ve ekte yer alan program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu idareleri gösteren listelerin (Ek-1, Ek-2) kullanılması,

– 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin önceki yıllarda olduğu gibi analitik bütçe sınıflandırmasına, performans programlarının ise program sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanması,

– İdarelerin 2019 yılı bütçelerinde ve 2020 yılı bütçe teklifinde yer alan ve analitik bütçe sınıflandırmasına göre belirlenen tertiplerin program, alt program ve faaliyetlere dağıtılması,

– 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin program bazlı olarak hazırlanması,

– 01/01/2021 tarihinden itibaren merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcamaların, hazırlanan program sınıflandırmasına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bilişim sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyonların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması,

– Program bütçe çalışmalarının yürütülmesi, koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlığımızın yetkilendirilmesi,

hususları uygun bulunmuştur.

Program bütçe sistemine geçişin ilk adımını 2020 yılı performans programlarının program bütçeye uygun olarak hazırlanması oluşturacaktır. Bu çerçevede Program Bütçe Rehberinde yer alan 2020 yılı idare performans programlarında kullanılacak formlara ilişkin veri girişlerinin 30/09/2019 tarihine kadar program bütçeye geçiş çalışmaları kapsamında hazırlanan https://programbutce.sbb.gov.tr adresinden tamamlanması gerekmektedir. Uygulamaya e-bütçe kullanıcı adı ve parola bilgileri ile giriş yapılabilmektedir.

2020 yılı performans programlarının program bütçeye uygun olarak hazırlanması sırasında kullanılacak dokümanlara aşağıda yer verilmektedir.

1- Cumhurbaşkanlığı makamının 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olurları ekinde yer alan “Bütçe Hazırlık Sürecinde Kullanılacak Program ve Alt Programlar ile İlgili İdareler” ile “Koordinasyondan Sorumlu İdareler ile Programı Yürüten İdareler” listeleri,

2- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar,

3- Program Bütçe Rehberi (Program Sınıflandırması ve Performans Bilgisi).

2019-10-18T11:02:58+00:00